PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR MADA

A. PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR PENGAIRAN DAN SALIRAN
Kebanyakan infrastruktur pengairan dan saliran MADA dibina pada 30 hingga 50 tahun dahulu. Struktur-struktur tersebut telah uzur akibat daripada faktor-faktor penggunaan yang intensif dan hakisan semulajadi. Terdapat sesetengah struktur utama yang uzur ini perlu digantikan dengan yang baru. Masalah kekurangan peruntukan penyenggaraan telah menghadkan mutu dan tahap penyenggaraan yang dapat dijalankan. Selain itu, fungsi dan penggunaan struktur ini perlu diperbaiki dan diubahsuai bagi memenuhi kehendak semasa. Kerja baikpulih perlu dijalankan dengan secepat mungkin untuk mengelakkan kerosakan yang lebih teruk dan bencana berlaku. Pada tahun 2016, MADA telah memperolehi dua (2) sumber peruntukan untuk menjalankan projek-projek pembangunan iaitu :

i. Peruntukan First Rolling Plan (RP1) di bawah Rancangan Malaysia ke 11(RMKe-11)
Pada tahun 2016, sejumlah RM7.1juta telah diluluskan bagi menjalankan projek-projek pembangunan dibawah RP1 RMKe-11. Senarai projek dan pecahan peruntukan adalah seperti jadual berikut :

Peruntukan Pembangunan Yang Diperolehi Dalam First Rolling Plan (RMK11)

Pada tahun 2016,di bawah projek Membina Semula & Menaiktaraf Struktur Pengairan Dan Saliran, pihak MADA telah membina dan menyiapkan sebuah struktur kawalan untuk menggantikan Tandop Pasang Surut Alor Melaka, Wilayah II, MADA. Tandop ini dijangka siap dan dan akan beroperasi pada pertengahan tahun 2017.

Bagi projek Menaiktaraf Saluran Air Untuk Tebatan Banjir Kawasan Pertanian pula, pihak MADA telah menjalankan (3) tiga skop kerja iaitu meningkatkan keupayaan aliran saluran air, membina struktur kecil kawalan air dan pengukuhan cerun di hilir struktur utama. Antara kerja yang dilaksanakan ialah memperdalam dan meninggikan ban Sg. Gial/Sg. Kangar yang dijangka siap pada tahun 2017, membina dan menyiapkan struktur untuk menstabilkan cerun di hilir Tandop Pasang Surut Kuala Sanglang Lama dengan cerucuk kepingan keluli yang telah siap pada bulan November 2016 seterusnya kerja membina dan menaiktaraf struktur kawalan kecil di setiap wilayah.

MEMBINA SEMULA & MENAIKTARAF STRUKTUR PENGAIRAN DAN SALIRAN

Membina Dan Menyiapkan Sebuah Struktur Kawalan Untuk Menggantikan Tandop Pasang Surut Alor Melaka, Wilayah II, MADAMENAIKTARAF SALURAN AIR UNTUK TEBATAN BANJIR KAWASAN PERTANIAN

Kerja-Kerja Memperdalamkan Dan Meninggikan Ban Sungai Gial/Sungai Kangar Serta KerjaKerja Berkaitan Di Wilayah I, MADA


Membina Dan Menyiapkan Struktur Untuk Menstabilkan Cerun Di Hilir Tandop Pasang Surut Kuala Sanglang Lama Wilayah I Dan II, MADAii. Projek NKEA EPP 10 : Penskalaan Dan Pengukuhan Produktiviti Ke Atas Tanaman Padi Di Kawasan Muda
Pada tahun 2016, Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Projek telah menerima peruntukan kewangan berjumlah RM 89,000,000 bagi melaksanakan kerja-kerja pembangunan sistem pengairan tersier serta kerja-kerja pemulihan/ penambahbaikan infrastruktur pengairan dan saliran di bawah Projek NKEA EPP 10. Butiran peruntukan yang disalurkan mengikut komponen adalah seperti di jadual berikut :


Pengambilan Tanah
Proses pengambilan tanah telah dilaksanakan mengikut perancangan yang ditetapkan untuk Tahun 2016. Jadual dibawah menunjukkan maklumat keseluruhan berkaitan kemajuan pengambilan tanah yang dilaksanakan.


Pembinaan Infrastruktur
Sehingga penghujung Disember 2016, empat (4) kontrak pembinaan infrastruktur pengairan tersier telah ditawarkan kepada kontraktor yang berjaya. Daripada empat (4) kontrak yang ditawarkan, sebnayak empat (4) blok pengairan telah disiapkan. Butiran kemajuan kerja pembinaan yang dilaksanakan adalah seperti berikut :


Pembaikan dan Pemulihan Infrastruktur Pengairan dan Saliran
Sejumlah RM15,000,000 telah diperuntukan bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan infrastruktur pengairan dan saliran pada tahun 2016. Butiran pecahan perbelanjaan mengikut komponen kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah seperti berikut :