PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN MODAL INSAN

A. PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
i. Kedudukan Perjawatan
Jumlah keseluruhan perjawatan yang diluluskan mengikut waran perjawatan Perbendaharaan Malaysia bagi tahun 2016 adalah sebanyak 1,681 jawatan bagi kumpulan Pengurusan Tertinggi, Pengurusan & Profesional dan kumpulan Pelaksana. Sehingga 31 Disember 2016 bilangan anggota MADA keseluruhannya adalah 1,465 orang iaitu 87.1% daripada bilangan jawatan mengikut kumpulan perkhidmatan. Pecahan pengisian jawatan dan perbandingan pengisian jawatan mengikut kumpulan perkhidmatan adalah seperti jadual di bawah :

ii. Pelantikan Dan Persaraan
a. Pelantikan
Sepanjang tahun 2016, MADA telah melantik seramai 41 orang anggota pelbagai gred dan jawatan bagi mengisi kekosongan jawatan yang terdiri daripada 41 orang anggota Kumpulan Pelaksana untuk mengisi kekosongan jawatan di MADA. Butiran pengisian jawatan di dalam perkhidmatan MADA pada tahun 2016 adalah seperti berikut :


b. Persaraan
Pada tahun 2016, seramai 54 orang anggota Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah bersara. Daripada jumlah tersebut, seramai 30 orang anggota bersara wajib, 22 orang anggota bersara pilihan dan 2 orang anggota telah meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan.

iii. Kenaikan Pangkat
Pada tahun 2016, seramai 15 orang pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional telah diperakukan untuk pengesahan kenaikan pangkat. Manakala, seramai 10 orang pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional diperakukan pemangkuan kenaikan pangkat berkuatkuasa 17 April 2016. Seramai 25 orang di pelbagai skim perkhidmatan diperakukan kenaikan pangkat secara fleksi di gred 41/44. Bagi Kumpulan Pelaksana pula seramai 2 orang disahkan kenaikan pangkat dan 4 orang diperakukan kenaikan pangkat.

iv. Program Pembangunan Kerjaya
Sehingga tahun 2016, seramai 17 orang pegawai MADA telah berjaya ditauliahkan sebagai Rakan Pembimbing Agensi setelah mengikuti kursus kaunseling anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan jayanya. Program ini diadakan dengan tujuan supaya Rakan Pembimbing Agensi yang terlatih dapat menjadi pegawai bertauliah yang boleh dirujuk oleh para anggota bagi mendapat khidmat nasihat dan bimbingan sekiranya timbul permasalahan peribadi yang menjejaskan emosi dan prestasi kerja.

v. Keharmonian Persekitaran Kerja
Untuk meningkatkan keharmonian di tempat kerja, Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) telah diadakan sebanyak tiga kali pada tahun 2016 yang mana ahlinya terdiri daripada wakil pihak majikan dan wakil pihak pekerja. Mesyuarat MBJ MADA telah diadakan pada tarikh-tarikh seperti berikut :


vi. Pengiktirafan Kecemerlangan
Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Lembaga Kemanjuan Pertanian Muda (MADA) telah diadakan 27 Mac 2016 di Hotel Grand Alora, Alor Setar Kedah.

Y.B. Dato‟ Wira Othman bin Abd Aziz, Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah menyampaikan anugerah kepada penerima. Seramai 118 orang pegawai dan anggota MADA telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang dinilai melalui Laporan Nilaian PrestasiTahunan (LNPT) Tahun 2015.

Selain Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, pihak MADA turut mengadakan Malam Setulus Budi 2016 yang telah diadakan pada 26 Disember 2016 bagi meraikan pesara-pesara MADA. Seramai 54 orang anggota MADA yang bersara turut diraikan iaitu 30 orang anggota persaraan wajib, 22 orang anggota persaraan pilihan dan 2 orang anggota persaraan terbitan.

Seramai 12 orang anggota telah dianugerahkan dengan Anugerah Perkhidmatan Setia MADA, yang mana mereka ini dipilih daripada kalangan anggota yang berprestasi cemerlang dalam tugas serta memperolehi markah LNPT 85% ke atas selama 3 tahun berturut-turut dan telah berkhidmat selama 35 tahun.

Terdapat 2 kumpulan dari pertandingan Inovatif & Kreatif turut diberi pengiktirafan pada majlis tersebut iaitu dari kategori Pengurusan (Kumpulan Thrive) dan Kategori Teknikal (Kumpulan Revolusi).

vii. Keutuhan Pengurusan dan Tadbir Urus Lembaga
Mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 Mac 2014 telah bersetuju supaya usaha pemantapan keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan terus dipertingkatkan melalui penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU) bagi menggantikan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU). Penubuhan JITU dikeluarkan melalui Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014.

Arahan ini adalah selaras dengan aspirasi Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang tahun 2020. Usaha pemantapan keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan adalah berlandaskan gagasan “1 Malaysia : Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.

Iltizam ini telah diterjemahkan melalui pelbagai inisiatif seperti Pelan Integriti Nasional (PIN), penyampaian perkhidmatan berkonsepkan Merakyatkan Perkhidmatan Awam, ETOS Perkhidmatan Awam serta Cepat, Tepat, Integriti – Produktiviti, Kreativiti dan Inovasi (CTIPCI) serta usaha pembanterasan rasuah sebagai salah satu daripada tujuh Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam Pelan Transformasi Kerajaan (GTP).

Justeru, kepuasan hati pelanggan dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) menjadi keutamaan dan prestasi pencapaian ditambah baik secara berterusan.

Mesyuarat JITU MADA telah diadakan sebanyak 2 kali pada tahun 2016 seperti jadual berikut :


B. PEMBANGUNAN MODAL INSAN
i. Program Latihan Bagi Anggota MADA
Berakhir Disember 2016, semua anggota MADA yang terdiri dari 1,465 orang telah menghadiri pelbagai kategori latihan dan kursus bagi meningkatkan kompetensi serta kemahiran dalam menjalankan tanggungjawab sebagai penjawat awam yang cemerlang dan berintegriti.

Kebanyakan latihan dan kursus yang dihadiri oleh anggota merupakan anjuran Seksyen Latihan MADA dengan kerjasama daripada Bahagian, Cawangan dan Wilayah MADA. Sebahagian besar program latihan adalah anjuran jabatan/agensi luar serta pihak swasta seperti Kementerian, Jabatan, Agensi dan Syarikat Swasta yang menawarkan program latihan atau kursus yang tiada kepakaran dalaman di MADA.

Program latihan yang dilaksanakan merangkumi pelbagai jenis kategori iaitu kursus, taklimat, ceramah, bengkel, seminar, simposium dan persidangan. Jadual berikut menunjukkan program-program latihan yang telah dianjurkan oleh MADA, kekerapan dan jumlah peserta yang menghadiri program tersebut.


MADA turut mengaplikasikan Dasar Latihan tujuh (7) Hari yang diperkenalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada tahun 2010 di mana setiap anggota dikehendaki menjalani latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam tempoh setahun. Latihan yang dihadiri adalah terdiri daripada pelbagai kategori merangkumi kursus, taklimat, ceramah, bengkel, sesi-sesi pembelajaran kendiri dan juga kursus ‘lifelong learning’ atau pembelajaran seumur hidup.

Daripada 1,480 orang anggota MADA, seramai 1,376 orang anggota (93%) telah menghadiri kursus melebihi tujuh (7) hari setahun dan bakinya seramai 104 orang anggota (7%) sahaja yang menghadiri latihan kurang daripada tujuh (7) hari setahun. Butiran berkaitan Laporan Latihan 7 Hari ini adalah seperti berikut :


ii. Program Latihan Peladang
Bagi tahun 2016, MADA telah menganjurkan 86 kursus kepada golongan sasar di dalam Kawasan Muda. Daripada jumlah kursus itu, seramai 3,530 orang peladang, penternak dan usahawan bimbingan MADA telah hadir bagi mengikuti kursus-kursus tersebut. Jadual di bawah menunjukkan butiran berkaitan kursus peladang yang telah dianjurkan adalah seperti berikut ;