PENYIASATAN PENGELUARAN PADI
Prestasi Hasil

Anggaran awal menunjukkan prestasi hasil padi Kawasan Muda pada Luar Musim 2012 (1/2012) adalah 6,312 Kg/Hektar. Purata hasil padi tersebut diperolehi daripada Kajian Penyiasatan Pengeluaran
Padi yang dijalankan pada setiap musim penanaman padi. Kaedah yang digunakan bagi menganggar purata hasil padi ialah Kaedah Pukal. Prestasi hasil padi untuk lapan (10) musim yang lepas bagi
Kawasan Kawasan Muda adalah seperti jadual di bawah :

1

PURATA HASIL PADI KASAR PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) MADA (KG/HEKTAR) TAHUN 2007 – 2012

2