PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR MADA

A. PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR PENGAIRAN DAN SALIRAN
Kebanyakan infrastruktur pengairan dan saliran MADA dibina pada 30 hingga 50 tahun dahulu. Struktur-struktur tersebut telah uzur akibat daripada faktor-faktor penggunaan yang intensif dan hakisan semulajadi. Terdapat sesetengah struktur utama yang uzur ini perlu digantikan dengan yang baru. Masalah kekurangan peruntukan penyenggaraan telah menghadkan mutu dan tahap penyenggaraan yang dapat dijalankan. Selain itu, fungsi dan penggunaan struktur ini perlu diperbaiki dan diubahsuai bagi memenuhi kehendak semasa. Kerja baikpulih perlu dijalankan dengan secepat mungkin untuk mengelakkan kerosakan yang lebih teruk dan bencana berlaku. Pada tahun 2016, MADA telah memperolehi dua (2) sumber peruntukan untuk menjalankan projek-projek pembangunan iaitu :

i. Peruntukan First Rolling Plan (RP1) di bawah Rancangan Malaysia ke 11(RMKe-11)
Pada tahun 2016, sejumlah RM7.1juta telah diluluskan bagi menjalankan projek-projek pembangunan dibawah RP1 RMKe-11. Senarai projek dan pecahan peruntukan adalah seperti jadual berikut :

Peruntukan Pembangunan Yang Diperolehi Dalam First Rolling Plan (RMK11)

Pada tahun 2016,di bawah projek Membina Semula & Menaiktaraf Struktur Pengairan Dan Saliran, pihak MADA telah membina dan menyiapkan sebuah struktur kawalan untuk menggantikan Tandop Pasang Surut Alor Melaka, Wilayah II, MADA. Tandop ini dijangka siap dan dan akan beroperasi pada pertengahan tahun 2017.

Bagi projek Menaiktaraf Saluran Air Untuk Tebatan Banjir Kawasan Pertanian pula, pihak MADA telah menjalankan (3) tiga skop kerja iaitu meningkatkan keupayaan aliran saluran air, membina struktur kecil kawalan air dan pengukuhan cerun di hilir struktur utama. Antara kerja yang dilaksanakan ialah memperdalam dan meninggikan ban Sg. Gial/Sg. Kangar yang dijangka siap pada tahun 2017, membina dan menyiapkan struktur untuk menstabilkan cerun di hilir Tandop Pasang Surut Kuala Sanglang Lama dengan cerucuk kepingan keluli yang telah siap pada bulan November 2016 seterusnya kerja membina dan menaiktaraf struktur kawalan kecil di setiap wilayah.

Pages: 1 2 3 4