Membina Dan Menyiapkan Struktur Untuk Menstabilkan Cerun Di Hilir Tandop Pasang Surut Kuala Sanglang Lama Wilayah I Dan II, MADAii. Projek NKEA EPP 10 : Penskalaan Dan Pengukuhan Produktiviti Ke Atas Tanaman Padi Di Kawasan Muda
Pada tahun 2016, Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Projek telah menerima peruntukan kewangan berjumlah RM 89,000,000 bagi melaksanakan kerja-kerja pembangunan sistem pengairan tersier serta kerja-kerja pemulihan/ penambahbaikan infrastruktur pengairan dan saliran di bawah Projek NKEA EPP 10. Butiran peruntukan yang disalurkan mengikut komponen adalah seperti di jadual berikut :


Pengambilan Tanah
Proses pengambilan tanah telah dilaksanakan mengikut perancangan yang ditetapkan untuk Tahun 2016. Jadual dibawah menunjukkan maklumat keseluruhan berkaitan kemajuan pengambilan tanah yang dilaksanakan.

Pages: 1 2 3 4