C. PROGRAM AZAM TANI

Pelaksanaan Program Transformasi Kerajaan (GTP) telah banyak mendatangkan impak yang positif kepada rakyat. Tahun 2016 merupakan tahun keenam pelaksanaan program bantuan kepada golongan berpendapatan rendah melalui komponen AZAM Tani. Pada tahun 2016, berdasarkan Makmal Penetapan GTP 3.0 beberapa KPI telah ditetapkan oleh pihak Unit Pengurusan Prestasi Dan Pelaksanaan (PEMANDU) sebagai KPI Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani dan MADA. Jadual di bawah menunjukkan senarai dan pencapaian KPI tersebut.


Indikator yang paling penting bagi mengukur impak program adalah dari segi bilangan peserta yang telah keluar daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK). Hal ini adalah bagi melihat samada program bantuan yang telah dijalankan mampu membawa peserta meningkatkan kehidupan kepada satu tahap yang lebih baik. Jadual di bawah menunjukkan bilangan peserta yang telah keluar daripada PGK akan dipantau melalui sistem e-Kasih di mana pendapatan bulanan telah dikemaskini secara berkala di dalam sistem tersebut seterusnya kedudukan peserta tersebut akan di’auto generated’ oleh sistem.

Pages: 1 2 3 4 5