PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI

Negeri Kedah dan Perlis adalah terkenal dengan kawasan tanaman padi sehinggakan digelar jelapang padi negara. Kawasan yang diuruskan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ini adalah seluas 130,282 hektar dimana 100,685 hektar adalah kawasan pasel padi. Keluasan pasel padi ini merangkumi dua(2) buah negeri iaitu Negeri Kedah (82,968 hektar) dan Negeri Perlis (17,717 hektar). Keluasan pasel tanaman padi Kawasan Muda mewakili 35.13% daripada keluasan pasel padi negara. Kedudukan terperinci keluasan Kawasan Muda berbanding keluasan lain-lain jelapang di Malaysia adalah seperti berikut :-

Keluasan tanaman padi di Kawasan Muda adalah yang terbesar di Malaysia maka, bagi memastikan perjalanan pengurusan dan pentadbiran MADA berjalan dengan lancar, MADA dibahagikan kepada empat (4) wilayah iaitu, Wilayah I (Perlis), Wilayah II (Jitra), Wilayah III (Pendang) dan Wilayah IV (Kota Sarang Semut). Maklumat terperinci keluasan kawasan MADA adalah seperti berikut :-


Dalam usaha memastikan pengeluaran hasil padi di Kawasan Muda dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. MADA sentiasa berusaha melaksanakan penambahbaikan pelaksanaan aktiviti tanaman padi melalui program-program Pembangunan Industri Padi. Program ini dilaksanakan saban tahun dengan memberi tumpuan kepada penambahbaikan dalam aktiviti tanaman padi seperti pengurusan, teknologi, pembangunan infrastruktur, agronomi dan program sokongan yang lain. Maklumat terperinci Program Pembangunan Industri Padi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016 adalah seperti berikut :-

A. PENGURUSAN TANAMAN PADI
i. Tanaman Padi Di Kawasan MUDA
a. Aktiviti Penanaman Padi Bagi Keseluruhan Kawasan Muda
Setiap Wilayah MADA dipertanggungjawabkan untuk merancang, menyelaras, membantu dan memantau setiap pelaksanaan yang dijalankan di lokaliti-lokaliti. Selain itu, lokaliti-lokaliti ini turut membantu memberi khidmat nasihat, tunjuk ajar dan bantuan kepada peladang-peladang. Ini adalah antara cara bagi mencapai misi yang telah disasarkan iaitu memaksimumkan pendapatan peladang. Maklumat terperinci keluasan bertanam bagi setiap lokaliti dalam Kawasan Muda adalah seperti berikut :-


b. Prestasi Dan Pencapaian Aktiviti Tanaman Padi Bagi Keseluruhan Kawasan Muda
Prestasi dan pencapaian aktiviti penanaman padi dalam Kawasan Muda dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya sumber air yang mencukupi, pembekalan input yang cukup, sistem pengairan dan saliran yang baik dan penanaman padi yang menepati masa. Selain itu, ia turut dibantu oleh aktiviti pengembangan yang berkesan oleh pegawai-pegawai MADA. Pada setiap musim pihak MADA memantau prestasi aktiviti tanaman padi dan ini adalah salah satu cara bagi memastikan pencapaian kapasiti tanaman padi dalam Kawasan Muda berada pada tahap yang tertinggi. Prestasi dan pencapaian diukur berdasarkan indikator berikut :-

Pages: 1 2 3 4