Bagi menyokong ke arah pelaksanaan Program NKEA EPP 10 maka pihak Kerajaan telah menyalurkan peruntukan di bawah Komponen Insentif Kerajaan dan Komponen Modal Operasi Ladang. Peruntukan insentif diberikan kepada peladang yang telah bersetuju menyertai dan menyerahkan hak pengurusan sawah kepada PPK yang bertindak sebagai operator yang mengendalikan projek. Manakala peruntukan modal operasi ladang pula diperuntukkan sebagai dana tambahan kepada PPK yang berperanan sebagai operator yang mengendalikan pengurusan persawahan projek.

Jumlah keseluruhan peruntukan insentif yang telah disalurkan bagi tempoh 2011 hingga 2016 pada kadar RM2,000.00 sehektar bagi tempoh 5 musim atau RM1,000.00 sehektar bagi tempoh 10 musim adalah sebanyak RM219,446,883.00. Peruntukan insentif penyertaan projek yang telah disalurkan kepada peladang pada tahun 2016 adalah sebanyak RM36,888,132.00 juta iaitu dengan kadar RM2,000 sehektar untuk tempoh 5 musim atau RM1,000 sehektar untuk tempoh 10 musim. Penyaluran insentif ini adalah kepada peserta bagi Kumpulan D, E dan F sahaja. Bagi peserta projek Kumpulan F penyaluran insentif telah disalurkan kepada peserta yang terlibat pada satu kadar sahaja iaitu RM1,000.00 sehektar bagi tempoh 10 musim.

Jadual di bawah menunjukkan nilai insentif yang telah diagihkan mengikut tahun bermula dari 2011 sehingga tahun 2016.


Manakala peruntukan modal operasi ladang sebanyak RM52,412,136.40 telah diperuntukkan bermula tahun 2011 hingga 2016 kepada PPK bagi membantu melancarkan pelaksanaan operasi persawahan dan pengurusan Projek Estet Padi NKEA EPP 10. Jadual di bawah menunjukkan nilai modal operasi ladang yang telah diperuntukkan mengikut tahun bermula dari 2011 sehingga tahun 2016.

Pages: 1 2 3 4