PROGRAM PEMBANGUNAN INSTITUSI PELADANG

1. Prestasi Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) MADA
Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) merupakan sebuah entiti yang memberi perkhidmatan kepada ahli-ahli pertubuhan yang berdaftar dan peladang-peladang setempat. Terdapat 10 perkhidmatan utama yang diberikan oleh PPK dan ianya seperti jadual berikut :


Sehinga tahun 2016, bilangan keanggotaan 27 buah Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) MADA adalah seramai 50,441 orang berbanding 49,761 (tahun 2015). Peningkatan bilangan keanggotaan ini menunjukkan keyakinan keluarga tani di Kawasan Muda terhadap pengurusan PPK dalam menjaga kebajikan anggotanya. Perbandingan bilangan anggota PPK MADA bermula pada tahun 2013 hingga 2016 seperti carta yang tertera :


Pada tahun 2016, nilai modal saham yang direkodkan bagi keseluruhan 27 PPK MADA adalah berjumlah RM16,863,510 (belum beraudit). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai saham ini telah meningkat 4.95% iaitu peningkatan sebanyak RM 795,639. Perbandingan modal saham PPK MADA bermula tahun 2013 hingga 2016 adalah seperti berikut:


Keuntungan bersih (belum beraudit) yang dicatatkan oleh keseluruhan 27 PPK MADA pada tahun 2016 adalah sebanyak RM8,543,478. Keuntungan ini diperolehi hasil daripada perniagaan yang diusahakan oleh PPK seperti kerja-kerja kontrak, perusahaan stesen minyak, pembekalan benih dan semaian, Projek Estet Padi, pengangkutan, jualan barang bekalan ladang, kejenteraan ladang dan mekanisasi, sewaan dan lain-lain. Perbandingan keuntungan bersih PPK MADA bermula tahun 2013 hingga 2016 adalah seperti berikut :

Pages: 1 2