LATAR BELAKANG
Bahagian Pengurusan Empangan dan Sumber Air merupakan salah satu daripada sembilan bahagian dalam MADA. Fungsi utama Bahagian ini ialah memberi perkhidmatan pengurusan empangan dan pembangunan sumber air. Bahagian Pengurusan Empangan dan Sumber Air diwujudkan bertujuan untuk mengendali dan menyenggara, tiga (3) buah empangan iaitu Pedu, Muda dan Ahning dan juga untuk membangunkan sumber-sumber air baru dalam kawasan MADA. Ini adalah supaya penanaman padi dua (2) kali setahun di Kawasan Muda dapat diteruskan. Bahagian ini juga ditugaskan untuk memastikan Kawasan Muda mendapat pengairan yang mencukupi bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi untuk keperluan negara.

VISI
Bahawa BPESA berhasrat untuk menjadi Bahagian yang pakar di dalam bidang Pengurusan Empangan, Pengurusan Tasik dan Pengurusan Kawasan Tadahan serta Pembangunan Sumber Air.

MISI

 • Membekalkan air untuk tanaman padi dua (2) kali setahun di Kawasan Muda mengikut keperluan termasuk keperluan domestik dan industri.
 • Mengendali dan menyenggara empangan, tasik dan kawasan tadahan dengan cekap dan efektif.
 • Memantau keselamatan (safety & security) empangan secara berjadual dan mengikut prosedur.
 • Merancang dan melaksanakan penambahbaikan kemudahan empangan.
 • Meneroka, merancang dan membangun sumber air baru secara berterusan di Kawasan Muda bagi memenuhi keperluan.

OBJEKTIF

 • Mengendali dan menyenggara kemudahan empangan untuk tanaman padi dua (2) kali setahun di Kawasan Muda.
 • Merancang dan melaksanakan pembangunan sumber air baru di Kawasan Muda.
 • Mengenal pasti sumber air baru untuk pengairan serta bekalan air mentah untuk kegunaan domestik dan industri.
 • Mengendali dan menyenggara kemudahan empangan untuk tanaman padi dua (2) kali setahun di Kawasan Muda.
 • Merancang dan melaksanakan pembangunan sumber air baru di Kawasan Muda.
 • Mengenal pasti sumber air baru untuk pengairan serta bekalan air mentah untuk kegunaan domestik dan industri.

FUNGSI UTAMA BPESA

 • Mengendali dan menyenggara tiga (3) buah empangan dan kolam takungan Pedu, Muda dan Ahning serta kawasan tadahan air seluas 1,277 km persegi dan jumlah isipadu takungan sebanyak 1,508 juta meter padu.
 • Membekalkan air untuk kegunaan pengairan di Kawasan Muda dan domestik/industri di wilayah Kedah Utara, Perlis Selatan dan Pulau Langkawi mengikut kuantiti dan kualiti yang diperlukan.
 • Mengurus sumber air supaya sentiasa memenuhi keperluan pengairan di Kawasan Muda dan bekalan air domestik /industri untuk wilayah Kedah Utara, Perlis Selatan dan Pulau Langkawi.
 • Memantau keselamatan empangan (Dam Safety Monitoring) bagi menjamin kesemua empangan sentiasa berfungsi dengan selamat.
 • Mengemukakan nasihat teknikal kepada agensi/jabatan dan pihak swasta berkaitan implikasi perancangan dan pembangunan projek terhadap kawasan tadahan.

FUNGSI CAWANGAN PENGURUSAN EMPANGAN

 • Pelepasan air dari Empangan Pedu, Muda dan Ahning dikendalikan mengikut prosedur.
 • Menyenggara empangan dan infrastruktur dengan sempurna.
 • Mengumpul, memproses dan menganalisis (Kuantitatif dan Kualitatif) data hidrologi.
 • Melaksanakan pemantauan pengesanan keselamatan (Dam Safety/Security Monitoring).
 • Melaksanakan perancangan dan pembangunan di kawasan empangan.

 

FUNGSI CAWANGAN PERKHIDMATAN SOKONGAN
Melaksanakan pengurusan pentadbiran dan pengurusan kewangan / stor Bahagian.
A.PROGRAM / DASAR / POLISI TERKINI

1. PROGRAM PEMBANGUNAN PELAN TINDAKAN KECEMASAN (ERP) SIMULASI KEGAGALAN EMPANGAN MADA
Sebagai pengurus ketiga-tiga empangan Pedu, Muda dan Ahning, MADA adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan empangan. Aspek keselamatan tersebut tidak hanya tertumpu kepada keselamatan struktur empangan namun turut merangkumi keselamatan penduduk dan harta benda di hilir empangan sekiranya berlaku bencana kegagalan empangan. Walaupun kebarangkalian risiko kegagalan empangan adalah ditaksirkan terlalu kecil, namun sekiranya terdapat kelemahan dalam pengurusan keselamatan empangan boleh menjurus kepada malapetaka, kemusnahan dan kerugian yang besar serta menjejaskan imej organisasi, kementerian dan negara.
Sehubungan itu, semenjak tahun 1996 pihak MADA telah melantik juruperunding bebas bagi melaksanakan Pemeriksaan dan Kajian Keselamatan Empangan bagi menentukan tahap keselamatan empangan MADA. Kajian ini telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada kekerapan 10 tahun sekali berdasarkan kepada syor pihak juruperunding mengikut garispanduan ‘International Commision on Large Dams’ (ICOLD).
Pemeriksaan dan Kajian Keselamatan Empangan MADA pada kali terakhir yang dibuat pada tahun 2007 turut menggariskan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) sekiranya berlaku kegagalan bagi ketiga-tiga empangan. Namun pelan yang diwujudkan tidak begitu komprehensif dan hanya tertumpu kepada analisis kesan banjir (masa dan kawasan terlibat) sekiranya berlaku kegagalan empangan. Maklumat statistik penduduk dan keluasan terlibat, anggaran nilai kerosakan harta benda, pengenalpastian laluan dan pusat pemindahan tidak diberikan.
Program Pembangunan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) bagi Empangan Pedu, Muda dan Ahning akan membolehkan satu Pelan Tindakan Kecemasan terhadap Simulasi Kegagalan Empangan MADA yang komprehensif diwujudkan. Program ini melibatkan penerapan dan kesedaran awal, persiapan, tindakan dan pelan pemindahan bagi meminimumkan impak terhadap kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda sekiranya berlaku kegagalan empangan. Pelan tindakan tersebut juga akan dijadikan sebagai panduan dan rujukan untuk penyelarasan Standard Operating Procedure (SOP) oleh pihak-pihak berkepentingan (Polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Hospital, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pertahanan Awam dan lain-lain) serta aktiviti latih amal oleh pegawai MADA.
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) melalui Bahagian Pengurusan Empangan dan Sumber Air (BPESA) ingin melantik juruperunding yang bertauliah bagi menjalankan kajian ‘Pembangunan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) – Simulasi Kegagalan Empangan MADA’ untuk ketiga-tiga buah Empangan Pedu, Muda dan Ahning dan menjalankan kajian impak dan kesan banjir akibat dari kegagalan empangan terhadap ekonomi, sosial dan alam sekitar di hiliran.

2.DASAR KUALITI
BPESA komited dalam memenuhi keperluan pelanggan untuk membekal air mengikut kuantiti, kualiti dan masa yang diperlukan serta menyenggara dan memantau keselamatan Empangan Pedu, Muda dan Ahning supaya berfungsi dengan selamat bagi memenuhi kehendak Akta 70 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda 1972 serta sentiasa berusaha memastikan sistem pengurusan kualiti ditambahbaik secara berterusan.

*Sila klik di sini

Pages: 1 2