pembangunan

 

LATAR BELAKANG

Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Projek telah ditubuhkan pada 16 November 2015 dan merupakan salah satu daripada sepuluh (10) bahagian dalam MADA. Fungsi utama Bahagian ini ialah memberi segala perkhidmatan kejuruteraan kepada MADA untuk melaksanakan pembangunan sosio ekonomi dalam Kawasan Muda.

 

Bahagian ini meliputi tiga cawangan iaitu:

 • Pengurusan Projek Infrastruktur NKEA
 • Perancangan Dan Pembangunan
 • Pembangunan Rancangan Tempatan, Khidmat Teknikal Dan Pengurusan Tanah

 

Cawangan Pengurusan Projek Infrastruktur NKEA diwujudkan adalah bertujuan untuk mengurus perlaksanaan Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier bagi 128 blok pengairan terlibat di bawah Program NKEA (Pertanian) EPP 10. Antara fungsi-fungsi cawangan ini adalah menyemak / mengesahkan cadangan jajaran infrastruktur pengairan dan saliran tersier serta pelan pengambilan tanah masing-masing oleh pihak juru perunding dan juru ukur supaya ianya memenuhi keperluan di tapak. Cawangan ini turut berfungsi untuk mengurus dan memproses bayaran pampasan pengambilan tanah seterusnya membolehkan kerja-kerja pembinaan dapat dilaksanakan.

 

Cawangan Perancangan Dan Pembangunan diwujudkan adalah bertujuan untuk membangunkan infrastruktur pengairan dan saliran dalam Kawasan Muda supaya ianya setaraf dengan kemudahan infrastruktur yang berada di jelapang-jelapang padi yang lain. Fungsi-fungsi tambahan cawangan ini meliputi perancangan, pelaksanaan  reka bentuk, menyelia kerja-kerja pembangunan infrastruktur di Kawasan Muda.

 

Cawangan Rancangan Tempatan, Khidmat Teknikal Dan Pengurusan Tanah diwujudkan adalah bertujuan untuk memantau pembangunan di Kawasan Muda yang dilaksanakan oleh PBT dan lain-lain agensi serta memberi khidmat nasihat kepada majlis bandaraya/daerah dalam perancangan sistem saliran Bandar. Selain itu, cawangan ini juga memantau status pemilikan tanah kegunaan MADA.

 

Program dan aktiviti MADA kini telah berubah di mana aktiviti pertanian yang berorientasikan teknologi moden serta mesra-alam telah menjadi keutamaan. Sehubungan dengan itu, struktur Bahagian Pembangunan Dan Pengurusan Projek telah diperluaskan untuk memberi penekanan kepada pembangunan dan pemodenan perkhidmatan kejuruteraan awam.

VISI

Peneraju kepada perkhidmatan pembangunan infrastruktur pengairan dan saliran dalam industri padi di Kawasan Muda.

MISI

Memodenkan Industri Padi dan Industri Asas Tani di Kawasan Muda melalui pembangunan infrastruktur pengairan dan saliran serta pemindahan teknologi terkini kepada kumpulan sasar.

 

OBJEKTIF

 • Merancang dan melaksanakan pembangunan infrastruktur pengairan dan saliran di Kawasan Muda
 • Memberi khidmat nasihat teknikal berkenaan projek-projek pembangunan di Kawasan Muda kepada agensi/jabatan kerajaan dan pihak swasta
 • Memastikan Perkhidmatan Sokongan Dijalankan Dengan Cekap Dan Sistematik Bagi Memenuhi Keperluan Semasa Organisasi

 

FUNGSI-FUNGSI UTAMA BAHAGIAN

 • Merancang dan melaksanakan projek pembangunan sistem pengairan tersier dalam Kawasan Muda.Merancang, merekabentuk dan melaksana projek pembangunan dan pemulihan infrastruktur pengairan dan saliran MADA.
 • Pengurusan kontrak, mengemaskini pengkalan data belanjawan Rancangan Malaysia, penyediaan laporan kewangan dan prestasi bulanan.
 • Mengemaskini dan menyediakan dokumen-dokumen dan spesifikasi kontrak untuk kerja pembangunan.
 • Memberi khidmat nasihat kejuruteraan berkaitan semua projek pembangunan infrastruktur di dalam Kawasan Muda.
 • Memberi khidmat nasihat kepada One Stop Centre (OSC) berkaitan projek pembangunan di Kawasan Muda.
 • Melaksanakan khidmat pentadbiran dan pengurusan kewangan Bahagian.

 

PIAGAM PELANGGAN

Komitmen kami ialah untuk memberi perkhidmatan kejuruteraan yang profesional dan berkualiti. Untuk itu kami akan :-

 • Merancang dan melaksanakan projek pembangunan infrastruktur dengan peruntukan yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Menyediakan dokumen kontrak yang ditandatangani dalam tempoh 4 bulan dari tarikh tawaran kontrak.
 • Menyediakan baucer pembayaran dalam tempoh 7 hari setelah penerimaan penyata tuntutan bayaran.
 • Memberi ulasan teknikal kepada Pihak Berkuasa Tempatan, Agensi/ Jabatan Kerajaan dan pihak swasta dalam tempoh 14 hari.

 

KERJA MENAIKTARAF JALAN LADANG KE JALAN PREMIX

sblmpembinaan  slpspembinaan                             Sebelum Pembinaan                                                 Selepas Pembinaan

slpspembinaan1

                                                                     Selepas Pembinaan

PEMBINAAN LINTASAN LADANG

                                   lintasan   lintasan1

                Semasa Pembinaan

lintasan2

Selepas Pembinaan

PEMBINAAN TANDOP

tandopuzur                                                                 Tandop Sediada Yang Telah Uzur (Sebelum)

 

tandopuzur1  tandopuzur2  tandopuzur3

Semasa Pembinaan

 

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN SISTEM PENGAIRAN TERSIER

1. Taliair Tersier (Konkrit)

                              konkrit    konkrit1

                                                         Sebelum                                                                     Selepas

 2. Parit Tersier (Tanah)

                               parit    parit1

                                                          Sebelum                                                                     Selepas

3. Jalan Ladang

                            jalan    jalan1

                                                        Sebelum                                                                     Selepas

 

Download Latest Crack Softwares