elatihan

Sistem ini digunakan bertujuan merekod dan mengemaskini maklumat latihan atau kursus yang dihadiri oleh pegawai MADA. Menjana laporan pemantauan yang diperlukan oleh kementerian dan pegawai atasan MADA.

Sila klik pada url https://e-latihan.mada.gov.my untuk melayari sistem ini.