LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MADA
BAGI BULAN JANUARI-NOVEMBER 2009

 Perkhidmatan Janji Menepati Tempoh Masa / Standard
Piagam Pelanggan
Melebihi Tempoh Masa  / Standard Piagam Pelanggan
Jumlah
Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard
% Tidak Menepati Standard
 

Perusahaan
Tanaman Padi

 Menyediakan
jadual
penanaman
padi bagi Musim
Pertama pada
bulan Februari/
Mac dan bagi
Musim Kedua
pada bulan
Julai/ Ogos
setiap tahun

61,200

100%

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

61,200

 

 

 

 

 

 Perkhidmatan
Janji Menepati Tempoh Masa / Standard
Piagam Pelanggan
Melebihi Tempoh Masa  / Standard Piagam Pelanggan Jumlah
Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
 Pengembangan
Pengairan dan
Pertanian

 Menyediakan
bekalan air ke
blok pengairan
untuk tanaman
padi 2 kali
setahun dengan
kepadatan
melebihi 195%
setiap tahun.

 

Mengedar input
pertanian dalam
tempoh 3
minggu daripada
tarikh bekalan
diterima

  2

 

 

 

 

 

 

2

 

100%

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

0

 0

 

 

 

 

 

 

0

 2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Pembangunan
Industri Asas Tani

 Membangunkan
seramai 100
orang usahawan
Industri Asas
Tani setahun.

 

100

 

100%

 

0

 

0

 

100

 

 Perkhidmatan Janji Menepati Tempoh Masa / Standard
Piagam Pelanggan
Melebihi Tempoh Masa  / Standard Piagam Pelanggan Jumlah
Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard

 Pembangunan
Institusi
Peladang

 Meningkatkan
pendapatan
usahawan
bimbingan di
kalangan peladang
kepada
RM2,000.00
sebulan.

Mengadakan
latihan dan
bimbingan kepada
15,000 orang
peladang setahun.

Memajukan
perniagaan setiap
PPK MADA untuk
mencapai
keuntungan bersih
bagi
membolehkan
PPK mengeluarkan
dividen sebanyak
10% setahun.

200

 

 

 

 

 

50

 

 

 

19

100%

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

70.370%

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

29.630

200

 

 

 

 

 

50

 

 

 

27